Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

0297 0f76

serious:

who were you?

Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viazmora zmora

July 09 2018

rogerthat
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
rogerthat
1454 592c
Reposted from4777727772 4777727772 viafotoplastikon fotoplastikon
rogerthat
8374 d69a
Reposted fromumorusana umorusana viainsanedreamer insanedreamer

April 19 2018

rogerthat
Reposted fromsilence89 silence89 viapoppyseed poppyseed

November 11 2017

rogerthat
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazmora zmora
1099 c4b7 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viazmora zmora

October 13 2017

rogerthat
rogerthat

October 08 2017

rogerthat
5712 fcec 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaatheism atheism
rogerthat
4812 a419 500
Reposted frompapaj papaj viagaypreacher gaypreacher

September 30 2017

rogerthat
2857 e35f 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
8823 f317 500
rogerthat
8036 6b29 500
Reposted fromfungi fungi vialexxie lexxie
rogerthat
7090 c960 500
Reposted fromhermina hermina vialexxie lexxie
8518 884b

nerdeas:

He’s got my vote

Reposted fromvariaen variaen viadzony dzony

July 13 2017

rogerthat
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaorchila orchila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl